Opći uvjeti poslovanja

VAŠ DOM- OBRT ZA PROMET NEKRETNINAMA I USLUGE, PETRINJA, TURKULINOVA 51
OIB 04449389569, www.vas-dom.hr, info@vas-dom.hr
Ž. RAČUN ERSTE BANK D.D. HR0624020061140196411

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
 
OPĆE ODREDBE
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije VAŠ DOM kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije VAŠ DOM.

NALOGODAVAC

Nalogodavac je prema ovim uvjetima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Ugovora o nalogu.
 
PONUDA
Ponuda Agencije VAŠ DOM sadrži podatke o nekretninama i nalogodavcima u pisanoj formi.  Agencija VAŠ DOM zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka od strane nalogodavca ili promjene uvjeta prodaje koji nisu agenciji predani u pisanoj formi,  te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa) ne obavijestivši Agenciju VAŠ DOM.
Ponude i obavijesti Agencije VAŠ DOM primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. 
Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija VAŠ DOM ponudila, obvezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti.
 
OBVEZE AGENCIJE  VAŠ DOM
1. sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tzv. Ekskluzivni);
2.  upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine; 
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine; 
4. upozoriti nalogodavca na pravne i fizičke nedostatke nekretnine; 
5. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija; 
6. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju kupoprodajnog ugovora (ugovora o zamjeni ili sl.), najmu ili zakupu nekretnine. Treća osoba prema ovim uvjetima je vlasnik nekretnine, punomoćnik vlasnika, odnosno članovi obitelji vlasnika nekretnine, kupac, najmoprimac ili zakupnik, punomoćnik ili član obitelji kupca, najmoprimca ili zakupnika;
7. posrednik je dužan tražiti priliku za sklapanje ugovora pažnjom dobrog privrednika i povezati nalogodavca s trećom osobom zainteresiranom za sklapanje ugovora, te će nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla za koji je s nalogodavcem sklopio Ugovor o posredovanju.. Posrednik se ne obvezuje posredovati u pregovorima.
9.  čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
10.  ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane
11. sukladno dogovoru s nalogodavcem  Agencija VAŠ DOM će za nalogodavca   ishoditi projektnu dokumentaciju, Rješenje o izvedenom stanju, Rješenje o formiranju građ. čestice, sve u suradnji s provjerenim projektantima, geodetima, odvjetnicima, ali samo ako je tako izričito ugovoreno;
12. prema ovim uvjetima Agencija VAŠ DOM je dovela nalogodavca u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
 - neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine 
-  organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla 
-  nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
-  nalogodavcu prezentirao u uredu podatke o nekretnini npr. njezinu lokaciju, podatke o vlasništvu i dr.

OBVEZE NALOGODAVCA (prodavatelja, kupca, najmodavca, zakupodavca)
Nalogodavac se obvezao:
1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s Agencijom VAŠ DOM, u pisanom obliku, standardni ili isključivi ugovor (tzv. ekskluzivni) 
2. Obavijestiti Agenciju VAŠ DOM o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati posredniku na uvid građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu i /ili Rješenja kojima se dokazuje legalnost i /ili uporabljivost objekata koji su predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
3.  Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.  Ako je nalogodavac pravna osoba, predočiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe. 
4.  Osigurati Agenciji VAŠ DOM i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine uz prisutnost/pratnju djelatnika Agencije VAŠ DOM
5.  Pismenim putem obavijestiti Agenciju VAŠ DOM o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine 
6.  Naknaditi Agenciji VAŠ DOM troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja, 
7.  Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi Agencija VAŠ DOM sve troškove učinjene tijekom posredovanja, kao i sve troškove suda, odvjetnika, te sudskih pristojbi.
8.  Ukoliko nalogodavac sam nađe osobu i sklopi pravni posao, dužan je u roku od 7 (sedam) dana pismenim ili usmenim putem obavijestiti posrednika o sklapanju pravnog posla posredovane nekretnine, te navesti ime osobe s kojom je sklopio pravni posao.
 
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU
Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke naknade (provizije) u trenutku sklapanja pravnog posla za koji je posredovao između Nalogodavca i treće osobe, odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani posao.
Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu trećoj osobi, a s kojom ju je Posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene u Ugovoru o posredovanju.
U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja, te Posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova. 
To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.
Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishođenje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.
Agencija VAŠ DOM može ugovoriti naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke tj. troškove. 
Nalogodavac je dužan platiti naknadu Agenciji VAŠ DOM i kad je s osobom s kojom ga je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. 
Agencija VAŠ DOM ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci nalogodavaca obrađuju se i čuvaju sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

IZNOSI NAKNADE
 
KUPNJA 
Provizija se naplaćuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija VAŠ DOM od strane kupca dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine. 

PRODAJA 
Provizija Agencije VAŠ DOM iznosi 2-4% od ugovorenog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. 
Kod nalogodavaca s kojim Agencija VAŠ DOM ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu ugovorenom u isključivom ugovoru. 

ZAMJENA 
Provizija Agencije VAŠ DOM iznosi 2-3% , i naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom, ako nije drugačije ugovoreno.

NAJAM/ZAKUP 
Kod Ugovora o najmu/zakupu Agencija VAŠ DOM od najmodavca/zakupodavca, najmoprimca/zakupoprimca, naplaćuje 100% cijene jednog mjesečnog najma bez obzira na koji rok je najam ugovoren.

PRESTANAK UGOVORA
Nalogodavci mogu odustati od Ugovora o posredovanju prije isteka ugovorenog roka samo iz opravdanih razloga.
Nalogodavac se obvezuje u slučaju odustajanja Agenciji VAŠ DOM naknaditi sve troškove koje je ista imala u vezi s predmetnim poslom, a koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke provizije iz Ugovora.
Ako u roku od jedne godine od prestanka Ugovora o posredovanju nalogodavac zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom ga je u vezu dovela Agencija VAŠ DOM dužan je Agenciji VAŠ DOM platiti cjelokupno ugovorenu proviziju.
Ova obveza se odnosi na sve osobe koje su u krvnoj, prijateljskoj, bračnoj, vanbračnoj ili drugoj vezi s osobom koja je od strane Agencije VAŠ DOM bila dovedena u vezu s nalogodavcem ili s  posredovanom nekretninom.

OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA
Na odnose između nalogodavca i Agencije VAŠ DOM proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. 
Za moguće sporove koje Ugovorne strane ne uspiju riješiti same nadležan je stvarno nadležan sud.
 
U Petrinji, 20.05.2018.g.
 
Mirjana Marjanović,
vl. agencije Vaš dom